Tuin van Zeeland logo
Waterpark Veerse Meer

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van Middelburg

postbus 6000
4330 LA MIDDELBURG

datum: 1 juli 2020

Betreft: Inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Waterpark Veerse Meer

Geacht college,

Het voorontwerpbestemmingsplan voor de herontwikkeling van het recreatiepark Waterpark Veerse Meer tussen de Piet en Oranjeplaat geeft ons aanleiding tot de volgende opmerkingen.

Omvang
De herontwikkeling van het plan wordt gebaseerd op het vigerende plan van 2014. Het aantal recreatieve woningen, dat op basis daarvan mag worden gerealiseerd, zal met ongeveer een kwart worden teruggebracht. Dit wordt voorgesteld als een groot gebaar. Maar het ruimtebeslag van de voorgenomen ontwikkeling wordt veel groter dan het oorspronkelijke plan. Aan de noordzijde richting De Piet wordt een relatief groot gebied toegevoegd voor een “betere landschappelijke inpassing”. Aan de zuidwestkant wordt recreatiepark De Kruitmolen aanzienlijk vergroot om de uit het bestaande Waterpark Veerse Meer ‘verdreven' recreanten op te kunnen vangen. De oorspronkelijke omvang van het plan uit 2014 was al veel te groot voor de schaal van deze rand van het Veerse Meer. Nu wordt de ruimtelijke impact nog groter. Een dergelijke ontwikkeling in dit gevoelige gebied is onverantwoord. Een recreatiepark dat groter wordt dan de kern Arnemuiden is van de zotte. De impact op de leefomgeving voor de bewoners van Walcheren wordt veel te groot. De verkeersproblemen en de druk op de voorzieningen zullen buiten verhouding toenemen.

Natuurgebied noordzijde
Tegen het toevoegen van een natuurgebied zien wij vier bezwaren.

  1. Aan de noordzijde van het te ontwikkelen recreatiegebied wordt een gebied toegevoegd om een betere landschappelijke inpassing te bewerkstelligen. Dit moet als een soort krekengebied met waterpartijen, brede oevers en bosjes worden ingericht, verwijzend naar het vroegere karakter. Als men een betere landschappelijke inpassing nodig vindt, moet dat binnen het plangebied worden gerealiseerd en niet worden afgewenteld op aangrenzend gebied. Door het een openbaar karakter te geven lijkt het een groots gebaar met het oog op mogelijke maatschappelijke weerstand. Het erbij betrekken van dit nu agrarisch gebied is onnodig en ongewenst. Het huidig gebruik functioneert goed. Wij hebben grote moeite met de voorgenomen verandering naar natuurontwikkeling. Ten eerste door het wegnemen van het vrije zicht vanaf de Muidenweg op het Veerse Meer. Nu zie als je daarlangs fietst de zeilen op het water. Altijd leuk en een afwisseling tussen de langgerekte bosstroken langs de zuidoostrand van het meer. In het voorstel lijkt het open maar door de boselementen worden alle zichtlijnen afgebroken.
  2. Een tweede bezwaar is de twijfel of deze natuurontwikkeling landschappelijk wel zoveel toevoegt aan deze omgeving. Het lijkt ons een geforceerde ingreep met een krekenlandschap dat weinig aansluit bij de directe omgeving. Alleen noordelijker, ter hoogte van de Schenge, is de relatie tussen het Veerse Meer en de polder met een dooradering van kreken te ervaren. In het nieuwe plan is een dergelijke relatie zoek. Het recreatiegebied zelf heeft zijn eigen omgevingskenmerken, gedomineerd door de woningen. Het gebied onder de Piet is stevig afgeschermd door de bosranden. De natuurlijke invulling van dit plangebied wordt een incident dat alleen berust op een vroeger landschapstype maar hier niet beleefd wordt. De Muidenweg wordt een abrupte grens. Juist de doorlopende polder is hier dominant en een bestaande kwaliteit.
  3. Een derde bezwaar geldt het beheer. Nu is het agrarisch. Driestar zal het kopen en waarschijnlijk beheren als onderdeel van het park. Hoe lang blijft het openbaar? Als er hinder ontstaat voor de woningen zal het minder openbaar worden. Ook kan het onverhoopt in de toekomst worden opgevuld met woningen. Het plan leent zich daar goed voor en het bestemmingsplan biedt de ruimte. Het zou, als dit onderdeel van het plan wordt uitgevoerd, zuiverder zijn als Driestar het overdraagt aan het Zeeuwse Landschap of een vergelijkbare organisatie.
  4. Een vierde bezwaar is de noodzaak om het plan nu vast te stellen. De Visie voor het Veerse Meer loopt nog. Daarin moet worden bezien wat men met dit gebied wil. Daarbij zijn meer gemeenten betrokken dan Middelburg. Mogelijk is juist het agrarisch karakter dat vanuit de polder doorloopt tot de rand van het Veerse Meer veel waardevoller. Wij verzoeken u deze uitbreiding van het plangebied buiten het bestemmingsplan te houden.

Landschappelijke inpassing
Een goede afscherming van het gebied naar de open polder is niet gewaarborgd. Langs de Muidenweg is een strook voor groen bestemd, maar de invulling daarvan is nog onbepaald. Een dichte groene afscherming van het recreatiepark is een vereiste. Het recreatiepark is georiënteerd op het water en niet op de polder. De route langs de rand van het Veerse Meer dient zijn groene continuïteit te behouden, conform het basisidee van Nico de Jonge. Vanaf de Muidenweg is zichtbaarheid van het recreatiepark ongewenst. Het groene beeld is een bijzondere kwaliteit van deze route. Bij Oranjeplaat is dit goed opgelost, in tegenstelling tot Harbour Village met zijn verhoogde grasstrook, grote poort en zicht op de woningen. Dat past daar helemaal niet. De bestaande dijk aan de zuidzijde met een rij hoge woningen met luifel is storend. Een dijk past hier niet. Het landschap wordt daarmee vervalst. Wij verzoeken u de wijze van afscherming concreet vast te leggen, conform de kwaliteit van het bestaande landschap.

Hoogachtend,

Namens de Stichting Tuin van Zeeland

Handtekening A.J. van Bommel, secretaris

A.J. van Bommel, secretaris