Tuin van Zeeland logo
Doelstelling Stichting Tuin van Zeeland
  • ​Actief bijdragen aan de instandhouding, ontwikkeling en uitbreiding van het natuurschoon op Walcheren, met bijzondere aandacht voor bomen, hagen en overige beplanting. Hierbij spelen de Walcherse cultuurhistorie ('Tuin van Zeeland'), de ecologische aspecten en duurzaam toerisme een belangrijke rol.
  • Het door onderzoek verwerven en door middel van publicaties en lezingen uitdragen van kennis over Walcheren als Tuin van Zeeland, met als doel bewustwording en beleving van het Walchers natuurschoon te stimuleren bij bewoners, toeristen, scholieren, bedrijven en organisaties.
  • Het toezien op een goed en zorgvuldig beheer van bomen, hagen en overige beplanting op Walcheren, zowel binnen als buiten de bebouwde kom.
  • En voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Doelstelling