Tuin van Zeeland logo
Ontwerpbestemmingsplan ‘Kerk Sandberglaan Middelburg’

Aan de gemeenteraad
van Middelburg

postbus 6000
4330 LA MIDDELBURG

datum: 24 februari 2020

Betreft: ontwerpbestemmingsplan ‘Kerk Sandberglaan Middelburg’

uw kenmerk: 215764

Geacht raad,

Op 13 mei 2019 hebben wij gereageerd op het voorontwerpbestemmingsplan ‘Kerk Sandberglaan’. Wij hebben bezwaren aangevoerd tegen de locatiekeuze, de aantasting van de groene long en de inrichting van het parkeerterrein. Alleen aan het laatste aspect is enigszins tegemoet gekomen. De argumentatie achter het afwijzen van onze bezwaren (rapport Inspraak en overleg, gemeente Middelburg, augustus 2019) overtuigt ons geenszins. Reden om onze bezwaren opnieuw in te brengen, nu bij uw raad, tegen het ontwerpbestemmingsplan. De aantasting van de groene long staat daarin centraal. Terzijde: in het hiervoor genoemde rapport is het college van B&W, als wij het goed zien, aan geen enkel vanuit de inwoners naar voren gebracht bezwaar of gedane suggestie, en dat waren er nogal wat, tegemoet gekomen.

Aantasting groene long

De overwegingen hiervoor zijn:

De Sandberglaan vormt de lijn waarlangs het groene buitengebied de veste en de binnenstad raakt. De voor Middelburg zo karakteristieke ‘vingerstructuur’ komt onder druk als bouwprojecten als de beoogde kerk hierbinnen zouden worden gerealiseerd. Velen ervaren de groene entree van de stad via de Sandberglaan als een kostbaar goed. Het landelijke karakter ten noorden van de Laan der Verenigde Naties, overgaand in de groene corridor met Hoogerzael en de diepe tuinen aan de overzijde ten zuiden hiervan, is bijzonder. Niet voor niets vormt de Laan der Verenigde Naties de begrenzing van het Nationaal Landschap en is het Beschermd Stadsgezicht van de Noordweg hieraan toegevoegd. Deze groene vinger of groene long - de precieze terminologie en waardering is van minder belang - zal onherroepelijk aan kwaliteit inboeten met de realisering van deze kerk. Hoe goed men ook probeert het gebouw een landelijke uitstraling te geven en de hiermee samenhangende functies zo groen mogelijk in te pakken. Kerk, parkeerterrein en twee woningen passen niet in dit gebied. Men verlegt de grens van het Nationaal Landschap naar het noorden en opent daarmee de deur voor verdere ontwikkelingen tot aan de Schotelweg. De Tuin van Zeeland zegt: doe dit niet. In de Kwaliteitsatlas wordt Zorg voor het buitengebied ‘Het Nationaal Landschap’terecht als een beleidsdoelstelling geformuleerd. Zorg daar dan ook voor!

Locatiekeuze
In het verlengde van deze argumenten om niet aan de Sandberglaan te gaan bouwen komt de locatiekeuze weer ter discussie. Onze bezwaren blijven staan en worden bevestigd door andere inspraakreacties. Onderzoek nog eens zorgvuldig of er niet andere mogelijkheden zijn. In onze reactie van 13 mei 2019 hebben wij verschillende alternatieven genoemd. Misschien niet het ideale of gedroomde plaatje maar aanvaardbaar en niet ten koste gaand van de Sandberglaan e.o.

Inrichtingsplan
Mocht u onverhoopt aan de voorgenomen locatie vasthouden - en daarvoor ook bij de provincie en eventueel de Raad van State instemming verkrijgen - dan adviseren wij u de inrichting van het betreffende gebied nog eens nader te bezien.

Parkeerterrein
De geprogrammeerde parkeercapaciteit is onnodig groot. Aan de overzijde van de Laan der Verenigde Naties liggen er bij de hier gelegen functies (Minnaar, de Hamernoot, Leys en Boedelbakverhuur) veel parkeerplaatsen, die ’s zondags ongebruikt blijven. Benutting van deze capaciteit van zo’n vijftig plaatsen kan de in het plan geprojecteerde parkeerruimte bijna halveren! Overleg met betrokken bedrijven moet daarom tot een landschappelijk en financieel veel betere oplossing kunnen leiden. Voor door-de-weekse activiteiten en bijeenkomsten kan bij de kerk zelf met het resterende, kleinere aantal plaatsen worden volstaan.

Beplantingsplan
Het beplantingsplan voorziet in diverse soorten bomen met het doel de directe omgeving een landelijk karakter te geven en de oorspronkelijke fruitgaard min of meer terug te laten komen. Dat verdient op zichzelf waardering. Voor een deel voldoen de te gebruiken soorten echter niet, gelet op het beoogde gebruik en de functie van de plaatsen waar de bomen moeten komen. Daarnaast kan er met een andere onderlinge plantafstand van de bomen voor worden gezorgd dat de groene oase die er nu is beter behouden blijft.

  1. Op de parkeerplaatsen heeft u walnoten gepland. De ervaring leert dat vallende noten schade aan geparkeerde auto’s kunnen veroorzaken. Ook op de rijbaan gevallen noten kunnen van onder de banden wegspringen en passanten raken. De natuurlijke groeiwijze van noten, met hun lage takstand en tot op de grond doorbuigende takken, maakt dat parkeren onder deze bomen niet aantrekkelijk is. Snoeien zal jarenlang nodig blijven.
  2. Deze eiken hebben een erg mooie, voor eiken karakteristieke vorm. Daarbij zijn deze eiken in een zeer gezonde staat en dicht van bladeren voorzien.
  3. De boomspiegels onder de notenbomen wilt u inplanten met hortensia’s. Hortensia’s zijn fraai als ze in bloei staan maar vragen veel onderhoud. Ze sluiten de bodem niet af en dus groeien er veel gras en andere kruiden tussen. Ook het jaarlijks terugkerende snoeien betekent veel onderhoud. Over het algemeen groeien hortensia’s tot een meter of meer hoog. Dit belemmert het zicht op de omgeving en bemoeilijkt daardoor het uitrijden. Ons voorstel is om in de plaats van Juglans regia de volgende soorten aan te planten: Tilia tomentosa “Brabant”, onderbeplanting: Lonicera nitida “Elegans”, of Hedera helix “Arborescens”. Op de plaats van de Sorbus kunt u sierkers overwegen, voor kleur in het voorjaar en prachtige bladverkleuring in de herfst. Deze boom geeft in tegenstelling tot de Sorbus geen vruchten en plakboel op de straat. Bijvoorbeeld de soort Prunus serrulata “Kanzan”. De tien kweeperen (Cydonia oblonga) kunnen gehandhaafd blijven. Ook de hazelaars kunnen gebruikt worden, zij het dat een vruchtdragend ras een betere optie is. Bijvoorbeeld Corylus avellana “Rode Zellernoot” of “Hallens Riesen”.
  4. Rondom de kerk heeft u Alnus glutinosa gepland. Dit is een boom die hier een matige hoogte bereikt en veel wordt gebruikt als haag rond fruitgaarden. Door de natuurlijke reiniging vallen er altijd veel dood hout en kleinere takken uit. De levensduur van deze els is slechts ca. 40 jaar. De onderlinge afstand geeft u aan op 10 meter. De Alnus spaethii (ook een els) zal op deze plaats meer tot zijn recht komen. Hij is zeer windvast en heeft geen ziektes of plagen zoals die van het elzenhaantje. Hij heeft een recht opgaande stam en behoeft geen snoei. De plantafstand kan op acht meter genomen worden. Aan de noord- en de zuidkant van de kerk kan een opgaande haag van Alnus glutinosa geplant worden. Rond de fietsenstalling kan een groenblijvende haag worden gebruikt.
  5. Ten zuiden van de kerk heeft u zes Juglans regia gepland. Hier zullen deze bomen weinig last veroorzaken en zijn ze een goede keuze. Gebruik van speciale rassen verdient hier de voorkeur, vanwege de voormalige oogsttuinen. Bijvoorbeeld Juglans regia “Boekanier” of “Franquette”.
  6. Langs het toegangspad ten zuiden van de ingang staan tien bomen met landschappelijke inpassing gepland. Graag stellen wij voor hiervoor te gebruiken: Tilia europaea “Koningslinde” of Fraxinus angustifolia “Raywood”.
  7. Aan de zuid-oostkant langs de bestaande bomen heeft u vier bomen gepland. Ook hier zou een van de soorten van nr. 5 kunnen worden gebruikt.
  8. Bij de ingang aan de noord-oostkant heeft u 18 bomen in het plan opgenomen. Ter wille van de overzichtelijkheid bij de doorgaande weg adviseren wij u twee bomen bij de ingang te laten vervallen. Verder adviseren wij u aan weerszijden van de toegangsweg acht Quercus robur fastigiata “Koster” te planten, te beginnen naast de insteek van de sloot. Hierdoor komen de resterende vier bomen verder uit elkaar te staan. Op het gazon kunnen vervolgens hoogstam (ras)appel of –peren geplant worden (bijvoorbeeld “Sterappel”, “Alkmene”, “Juttepeer” of “Conference”).

Aldus kan het beplantingsplan - zoals gezegd: gesteld dat het ontwerpbestemmingsplan zou worden vastgesteld - een landschapsvriendelijke invulling krijgen. Met diverse soorten wordt recht gedaan aan de oude functie van het terrein, te weten een fruitboomgaard, en wordt er een goede omgeving gecreëerd voor insecten en vogels.

Hoogachtend,

Namens de Stichting Tuin van Zeeland

Handtekening A.J. van Bommel, secretaris

A.J. van Bommel, secretaris

c.c. college van B&W van Middelburg