Tuin van Zeeland logo
Inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan 'Kerk Sandberglaan'

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van Middelburg
postbus 6000
4330 LA MIDDELBURG

Datum: 13 mei 2019
Betreft: Inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan ‘Kerk Sandberglaan'

Geacht college,

Inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan ‘Kerk Sandberglaan'

Locatiekeuze
Uit de toelichting blijkt dat een aantal mogelijke locaties is onderzocht, waarbij de locatie aan de Sandberglaan als meest geschikte wordt aangemerkt. Deze conclusie is allerminst overtuigend. De locatie Sandberglaan is onderdeel van de ‘groene vingers’ of ‘groene longen', die een zo karakteristieke structuur voor de stad Middelburg vormen. Aantasting van deze structuur is het laatste wat men moet willen bij ruimtelijke ontwikkelingen. Nut en noodzaak moeten dan heel duidelijk zijn. Dat lijkt hier niet het geval. Andere locaties die onderzocht zijn, worden op discutabele gronden afgewezen. Zo wordt voor de locatie Grevelingenstraat de verkeersbelasting van het kruispunt met de Stromenweg aangevoerd, terwijl de extra verkeersbelasting door de kerkbezoekers beperkt blijft tot tweemaal een dienst op zondag. Dat is moeilijk structureel te noemen. De locatie Ramsburg wordt onder meer afgewezen omdat deze niet zou stroken met de woon- en leefomgeving van de kerkbezoekers, terwijl eerder wordt gemeld dat Walcheren en een deel van Noord-Beveland het verzorgingsgebied voor de kerk vormen en 90% van de kerkgangers met de auto komt. Ook de molenbiotoop bij Ramsburg hoeft geen beperking te vormen. Het staat het college van B&W vrij hierbij een verstandige afweging te maken.
Wij vragen u de locaties bij de Grevelingenstraat en bij Ramsburg nog eens goed te onderzoeken teneinde te bezien of het bouwen van een kerk daar mogelijk is. Misschien niet de ideale oplossing, maar beter dan de groene ruimte bij de Sandberglaan aan te tasten.

Groene long
Mocht u onverhoopt vasthouden aan de locatie Sandberglaan dan vraagt de situering van een kerkgebouw meer respect voor de ruimtelijke betekenis van deze omgeving. Het buitengebied komt via Hoogersael en de landhuizen aan de overzijde als een groene wig tot aan de vesten.
Een kerk met zijn voorzieningen in dit gebied kan gezien worden als een noodzakelijk kwaad. Het ruimtebeslag behoort tot het uiterste beperkt te worden. Minimalisering van bebouwing en verharding is het meest passende uitgangspunt. Het zeer grote verhardingsoppervlak van het parkeerterrein strookt daar niet mee. Het toevoegen van twee woningen al helemaal niet. Wij verzoeken u de wijzigingsbevoegdheid voor het bouwen van de twee woningen te schrappen. En in het verlengde daarvan het inrichtingsplan te comprimeren zodat de ruimtelijke effecten op de groene omgeving verminderd worden.

Inrichtingsplan
De inpassing van het kerkgebouw en het parkeerterrein in de omgeving schiet op twee punten ernstig tekort. Allereerst de zichtlijnen op de kerk vanaf de Sandberglaan en vanaf de hoek Laan der Verenigde Naties - Sandberglaan. Dit is een verkeerd uitgangspunt met onnodig grote gevolgen. Door de noodzakelijke ontsluiting vanaf de Sandberglaan en door zijn hoogte en massa wordt het gebouw voor de passant al meer dan voldoende zichtbaar. Het is daarom volstrekt overbodig om zowel langs de Sandberglaan als op de hoek beplanting te rooien om het gebouw op meer plekken zichtbaar te maken. Bovendien is het rooien van gezonde en volwassen bomen omwille van een discutabel ruimtelijk effect vanuit oogpunten van klimaat en behoud van stadsschoon verwerpelijk. Het wordt steeds duidelijker dat volwassen bomen onmisbaar zijn voor de CO2-opvang. Een nieuw geplante boom heeft minstens twintig jaar nodig om een vergelijkbare opvangcapaciteit te bereiken. We moeten daarom uiterst zuinig zijn op onze bestaande volwassen bomen.

Een tweede bezwaar betreft de inrichting van het grote (moet het zo groot zijn?) parkeerterrein. Het grote oppervlak aan asfalt voor de rijstroken zal beeldbepalend zijn. De toepassing van halfverharding en de summiere beplanting langs de rand en centraal in de ruimte voor de parkeerstroken zullen dit harde beeld maar in zeer beperkte mate verzachten. Wij stellen voor het hele parkeerterrein van graskeien te voorzien zodat, mede door het weinig intensieve gebruik, een groen beeld kan ontstaan. De markering en voetgangerspaden kunnen met klinkers in een smalle dimensionering worden aangebracht. Daarnaast zal het aanbrengen van veel meer beplanting, verspreid over het terrein en vooral intensiever langs de buitenrand, een groener en aangenamer beeld geven.

Op bijgaande schets doen we u aan de hand van de eerder in deze brief genoemde uitgangspunten en overwegingen een voorstel voor een beter passende inrichting van het gebied. Wij stellen voor:
- De beide woningen te laten vervallen;
- het kerkgebouw een kwartslag te draaien zodat het minder dominant naar het open gebied toont;
- stevige, liefst dubbele, bomenrijen langs de buitenranden van het gebied te plaatsen;
- de parkeerstroken evenwijdig aan de Sandberglaan te leggen, met hagen ertussen zodat de auto’s door de compartimentering in kleinere velden, minder in het zicht komen. Op de koppen kunnen (sier?)bomen en heesters komen. Bovendien ontstaat daardoor een groot voorplein voor de kerk;
- de routes voor de fietsers gespreid over de twee toegangen te houden, maar de stallingsruimten te verdelen aan weerszijden van de kerk. Daarmee wordt de functie van het voorplein versterkt. Op deze manier is er minder grond nodig, zodat het ruimtebeslag beperkt wordt.

Hoogachtend,

Namens de Stichting Tuin van Zeeland

Handtekening A.J. van Bommel, secretaris

A.J. van Bommel, secretaris

Handtekening A.J. van Bommel, secretaris