Tuin van Zeeland logo
Voorgenomen kap bomen Spinhuisweg e.a.

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
van Middelburg
postbus 6000
4330 LA MIDDELBURG

datum : 29 oktober 2019
betreft : voorgenomen kap bomen Spinhuisweg e.a.

Geacht college,

Onlangs werd de Tuin van Zeeland (TvZ) gewezen op een bericht van Woongoed Zeeland aan de bewoners van de Spinhuisweg, J. Magnusstraat en de Baljuwlaan. Hierin wordt renovatie en energieneutraal maken van de woningen aangekondigd. Om dit werk te kunnen uitvoeren zouden de bomen in deze straten, die deels op openbaar en deels op privaat terrein staan, moeten worden gerooid.

Om tot een voor Woongoed gunstig advies en kapaanvraag te komen heeft Orionis de bomen gekeurd. De uitslag was, niet verwonderlijk: de bomen zijn ziek en leveren gevaar voor de omgeving op.

De TvZ reageert hierop als volgt.

Onze bomenspecialist heeft deze bomen onlangs bekeken en gecontroleerd op de bevindingen van Orionis. Daarnaast gaan we in op de overweging tot het verwijderen van deze beeldbepalende beplanting. In de bijlage vindt u een gedetailleerde opgave van de soort, standplaats, vitaliteit, doorsnede van bomen en omtrek bij benadering in centimeters.

De bomen zijn waarschijnlijk geplant na de totstandkoming van de bebouwing; het precieze jaartal is ons niet bekend. De meeste bomen zijn nog in volle groei. Sommige hebben al een ‘volwassen’ toestand bereikt. Nagenoeg alle bomen verkeren in zeer goede gezondheid en kunnen nog vele tientallen jaren het beeld van deze straten bepalen.

Bomen zijn openbaar bezit en vertegenwoordigen een (vervangings)waarde. Met dit bezit, dat door de belastingbetaler is mogelijk gemaakt, mag nooit onzorgvuldig worden omgegaan. Schade toebrengen aan, of onzorgvuldig omgaan met openbaar bezit dient te worden gecompenseerd aan de hand van de waarde, berekend volgens de ‘Methode Raat’.

Woongoed stelt in de brief aan de bewoners dat de bomen ziek zijn. Dit is geenszins het geval. Dat de bomen gevaar opleveren kan onze bomenspecialist niet bevestigen en deze stelling delen wij daarom niet. Als de platanen aan de Spinhuisweg al gevaar zouden kunnen opleveren, is dat veroorzaakt doordat kabelbedrijven op zeer onzorgvuldige wijze te werk zijn gegaan bij het graven van sleuven naast de bomen en bronbemaling in de sleuf.

De keuring is zoals gezegd verricht door Orionis. Ons is niet bekend of de betreffende medewerkers gecertificeerde deskundigen zijn. Bij de objectiviteit en onafhankelijkheid van Orionis zijn in deze situatie vraagtekens te plaatsen. Wij adviseren u een deskundig en onafhankelijk bedrijf een contraonderzoek te laten doen.

Men wil de woningen energieneutraal maken. Volgens Woongoed staan de bomen hieraan in de weg. Dit lijkt ons de voornaamste reden te zijn ze te rooien. De meeste bomen staan echter op ruime afstand van de woningen en wij kunnen daarin dan ook geen reden zien ze te verwijderen. Alle standplaatsen van de bomenrijen zijn fotografisch vastgelegd.

Algemeen geldt in Nederland de regel: wat er het eerst was, wordt gehandhaafd. Met andere woorden: de bomen staan er al lange tijd. Woongoed moet zijn plannen aan de omgeving aanpassen en niet andersom. Andersom: als er zonnepanelen op een dak gelegd gaan worden, moet de gemeente geen nieuwe bomen voor dat gebouw zetten, als die door schaduw de werking van de panelen zouden tenietdoen. De Nederlandse Bomenstichting adviseert alle gemeenten in Nederland zo met bomen en zonnepanelen om te gaan. Middelburg heeft, naar wij vermoeden, als een van de weinige gemeenten hiervoor nog geen regels. Het ziet er naar uit dat bomen in de gemeente Middelburg, die niet op de lijst van waardevolle bomen staan, daardoor ‘vogelvrij’ zijn en te pas en onpas naar willekeur gerooid kunnen worden.

Het rooien van de bomen in deze straten zal het aanzien van de wijk degraderen tot die van een een getto en betonomgeving. Terwijl juist buurten waar groen volop floreert de meest geliefde woonomgeving vormen en de woningen daar ook meer in waarde stijgen. Verder mogen we niet onvermeld laten dat volgroeide bomen van grote waarde zijn voor CO2-opname en het tegengaan van hittestress. Eventuele nieuwe aanplant bereikt pas na vele jaren dezelfde waarde.

Als de gemeente met deze actie van Woongoed instemt, wordt het Leitmotiv van de gemeente ‘U vraagt, wij draaien’. Wij vinden dat zeer zorgwekkend voor de toekomst, als individuele inwoners hieraan een precedentwerking zouden ontlenen.

De TvZ adviseert uw college met klem niet met de plannen van Woongoed in te stemmen en een aanvraag voor een rooi- kapvergunning te weigeren.

Daarnaast adviseert de TvZ om kabels en leidingen in de nabijheid van bomen met zogenoemde ‘geschoten’ methoden onder de wortels door te leggen zonder de wortelpruik te vernielen en bronbemaling in de nabijheid van bomen achterwege te laten.

Hoogachtend,

Namens de Stichting Tuin van Zeeland

Handtekening A.J. van Bommel, secretaris

A.J. van Bommel, secretaris

bijlage bij brief 29 oktober 2019, bomen Spinhuisweg e.a.
StraatStandplaatsSoortVitaliteitDoorsnedeOmtrek
BaluwlaanPrivé of gemeente?7 Els/Alnus spaethiiZeer gezond162 tot 178 cm
Privé4 GleditsiaGezond100 cm
PrivéEs/Fraxinus Mogelijk ziek170 cm
SpinhuiswegGemeente, tussen de Regentenlaan en de Magnusstraat14 platanen/Platanus acerifoliaNa graafwerk mogelijk onherstelbaar beschadigd70 tot 100 cm
PrivéBerk, dubbelstam Betula pen-dulaZeer gezondCa. 40 cm per stam
J. MagnusstraatGemeente14 platanen/Platanus acerifoliaZeer gezond30 tot 40 cm
Privé2 Iepen Ulmus Niet te bepalenCa. 75 cm